News and blog posts

5
Dec

Grattis till alla innovativa start-ups!

Nu har riksdagen infört nya regler som underlättar för start-ups som vill kunna erbjuda sin personal ett bra incitamentsprogram.

Det är välkänt att många start-ups har svårt att behålla kompetens och personal under tillväxtperioden.  Då man inte har möjlighet att erbjuda höga löner behövs andra metoder för att behålla viktig personal.  Att kunna erbjuda incitamentsprogram som inte kostar dyra pengar är därför viktigt om man vill erbjuda förbättrade förutsättningar för start-ups.

Optionsprogram kan vara ett bra incitament för anställda att stanna kvar i företaget. Förmånen avser en rätt att i framtiden förvärva en aktie till ett i förväg bestämt pris. Tidigare har den anställde blivit beskattad i inkomstslaget tjänst när personaloptionen utnyttjas, vilket inneburit höga marginalskatter för de flesta. Arbetsgivaren har även varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Detta har medfört att personaloptioner inte har varit en faktisk möjlighet. Det har helt enkelt blivit för dyrt.

Av dessa anledningar välkomnas riksdagens beslut från den 22 november 2017 då regeringens förslag klubbades igenom. De nya reglerna innebär att förmån av personaloptioner inte ska tas upp till beskattning när optionen utnyttjas förutsatt att vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och den anställde. Arbetsgivaren ska inte heller betala arbetsgivaravgifter. Istället sker beskattning i inkomstslaget kapital eller enligt de s k 3:12-reglerna när den anställde avyttrar den aktie som förvärvades genom personaloptionen.

Företaget måste uppfylla vissa krav för att kvalificera sig för programmet, bl a när det gäller storlek och ekonomisk status. Det ställs dessutom krav på att företaget ska vara innovativt och bedriva en rörelse och inte enbart förvaltning.  Slutligen ställs krav på anställningens omfattning.

”Trots kritik från många håll kan vi konstatera att reglerna är bra för många, framförallt mindre bolag. Ett personaloptionsprogram är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda en bra förmån för de anställda” säger Diden Aziz, jurist på LegalWorks.

De nya reglerna gäller från och med den 1 januari 2018 och på LegalWorks har man utarbetat en ny tjänst, OptionsAutomaten, där företag kan göra ett gratis självtest och få svar direkt om de kvalificerar för de nya reglerna och dessutom få hjälp att sätta upp ett personaloptionsprogram “in a box” till ett fast pris.

Optionsautomaten hittar du här

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.